אָמַר רַב בְּרוֹנָא אָמַר רַב: כׇּל הַיָּשֵׁן בְּקִילְעָא שֶׁאִישׁ וְאִשְׁתּוֹ שְׁרוּיִין בָּהּ, — עָלָיו הַכָּתוּב אוֹמֵר: ״נְשֵׁי עַמִּי תְּגָרְשׁוּן מִבֵּית תַּעֲנוּגֶיהָ״.

With regard to the neglect of the commandment of procreation, Rav Beruna said that Rav said: Whoever sleeps in a chamber in which a husband and wife are resting, thus thwarting their intimacy, the verse says about him: “The women of my people you cast out from their pleasant houses” (Micah 2:9), and his punishment is detailed in that chapter.

וְאָמַר רַב יוֹסֵף: אֲפִילּוּ בְּאִשְׁתּוֹ נִדָּה.

And Rav Yosef said: This applies not only to a woman who is ritually pure and permitted to her husband, but even in the case of a man whose wife is menstruating, for even then, although she is prohibited to him, they are more comfortable being alone together.

רָבָא אָמַר: אִם אִשְׁתּוֹ נִדָּה הִיא — תָּבֹא עָלָיו בְּרָכָה. וְלָא הִיא, דְּעַד הָאִידָּנָא מַאן נַטְרֵיהּ?

Rava said: If his wife is menstruating, may a blessing come upon the person sleeping in the room, for he protects the couple from the possibility of sin. The Gemara rejects this: But that is not so, i.e., this argument is invalid, for who protected the husband until now? In other words, there is no need for concern in this case, and hence one must refrain from behavior that causes distress to the couple.

 From here we see an important principle of allowing not just physical intimacy but respecting emotional intimacy between husband and wife and not interfering. This is something that parents in law and hosts should keep in mind when inviting couples and families for Shabbos and Yamim Tovim. 

Chiddushei Aggados

אפילו  באשתו נדה כו'. דליכא ביה משום שבושין לשמש מטתו אפי' בעת שינתו דחוששין שמא הוא נעור מ"מ בושין ממנו לדבר דברים שבצנעה בינו לבינה וכ"פ רבי יהונתן ע"ש:

Arukh Hashulkhan Even Haezer 25:5

אמרו חז"ל [עירובין ס"ג.] כל הישן בחדר שאיש ואשתו שרוים שם עליו הכתוב אומר "נְשֵׁי עַמִּי תְּגָרְשׁוּן מִבֵּית תַּעֲנֻגֶיהָ" (מיכה ב ט) כי הם בושין מפניו לבעול, ואפילו כשהיא נדה אין לו לישן שם דמונע אותם מלדבר דברי סתר, ולא יאמר אשמרם כדי שלא יבואו לידי עבירה, דעד האידנא מי שמרם. והפוסקים השמיטו זה ולא ידעתי למה.

Arukh Hashulkhan Orach Chayyim 240:3

ואסור לישן בחדר שאיש ואשתו ישינים שם, ולא עוד אלא אפילו היא נדה מכל מקום לא יישן אחר שם (עירובין ס"ג:), כי יש לה תענוג כשהיא בחדר אחד עם בעלה ומדברת ושואלת ממנו כל מה שתרצה, אבל כשיש אחר שם היא בושה ממנו, ועליהן אמר הנביא: "נשי עמי תגרשון מבית תענוגיה

Tosafos Yevamos 62b

חייב אדם לפקוד את אשתו - אומר ר"ת דפקידה זו אינו תשמיש אלא כשהוא רוצה לצאת בדרך אם הוא רחוק ממנה לא יצא לדרך אא"כ ישוב אליה ויפקדנה או בתשמיש או בשאר דברים וידבר על לבה

for Video Shiur click here to listen:  Psychology of the DAF Eruvin 63

Translations Courtesy of Sefaria

 

 

Check Out My Youtube Channel!

https://www.youtube.com/channel/UC0l_fqDHwfxWIliEPulZbUA?view_as=subscriber