רְשׁוּת הַיָּחִיד עוֹלָה עַד לָרָקִיעַ, וְכִי הֵיכִי דְּסָלְקָא לְעֵיל, הָכִי נָמֵי דְּנָחֲתָא לְתַחַת. וְאֶלָּא דְּקָאֵי בִּרְשׁוּת הָרַבִּים.

it is obvious, for the private domain ascends to the sky, and just as it ascends upward, so too, it descends downward to the bottom of the pit, even if it is more than ten handbreadths deep. Rather, we must say that the pit is situated in the public domain.

 

שם משמואל שבועות 5:35

והנה מה שטומאת מת בוקעת ועולה פירש כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה שאף שכחות הרעות עלמא דפרודא אין בהם מדה זו, והוא מדת הקדושה כאמרם ז"ל רשות היחיד עולה עד לרקיע ורה"ר אינה תופסת אלא עד עשרה, מ"מ באשר הי' שורה מקודם נשמה קדושה שיש בה ענין רה"י שעולה עד לרקיע ע"כ שכשנתרוקנה ממנו שורה ג"כ כח רע לעומתה ממש ובוקעת ועולה עד לרקיע, עכ"ד. ולפי האמור גם אנו נאמר בנ"ד שהוא בהיפוך שמגודל וחומר האיסור שנתהוה בפגול ונותר הבא לעומת הקדושה שהיתה בו מקודם יובן מעלת הקדושה שהיתה בו מקודם, וכמו שהאיסור שנתהוה הוא איסור כרת המכרית את הנפש משורשה כענף הנכרת מהאילן, מובן שקדושה שהיתה בו מעיקרא סגולתה לקשר הנפש בשורשה היפוך כרת, והוא כעין שכתב הרמב"ם בפי' המשניות שמעונשן של עבירות אתה למד מתן שכרן של מצות:

 

שם ויקהל 8:6

והנה ידוע טעם זוה"ק בטומאת מת שכחות הטומאה מתדבקין במקום שנתרוקן מנשמה הקדושה, וכ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה הגיד שמזה בא שטומאת מת בוקעת ועולה עד לרקיע, אף שרה"ר עלמא דפרודא מקום החיצונים אינה תופסת מקום אלא עד עשרה, הטעם הוא מפני שכחות הטומאה הם לעומת כח הנשמה שהי' בו מקודם וקדושה שהיא רשות היחיד עולה עד לרקיע, עכ"ד, ויש לומר דוגמת זה אחר שמרע"ה הי' בקרב ישראל דוגמת נשמה בגוף ובעת נתינת הלוחות הי' מוכרח להסתלק ולהתרומם מקרבם כנ"ל, ויש להוסיף בה דברים עפ"י דברי הזוה"ק (קצ"ז.) דכלהו שמים לא יכלין למסבל אפי' גרעונא כחרדל מגופא דהאי עלמא, ובח"א (ד':) מאן יהיב הכא בר נש לביש מדא דההוא עלמא עיי"ש, וע"כ בעוד הי' מרע"ה בקרב ישראל כנשמה בגוף, חיבורו עם ישראל הי' מונע אותו מהדביקות הנכבד כנ"ל, וע"כ י"ל דלאחר שנסתלק ונתרומם מרע"ה מקרבם המאחדם בקדושה, נשארו מעין גוף בלי נשמה, ובמקום כחו של מרע"ה שהי' מקודם בקרבם שהי' כוללם יחד ומאחדם ומאספם, נדבקו בהם כחות חיצונים ורוח עועים לעומתו שגרם חיבור רע גדול מאד, והוא שתוקפם להתחבר ולקשור קשר מרידה ולהרוג את חור ולהקהל על אהרן:

 

שם שמיני 4:3

ונראה דהנה טעם הזוה"ק בטומאת מת ידוע שהוא מחמת שבכל דבר שנתרוקן ממנו קדושה מתאוין כחות הטומאה לדבוק בו, ע"כ מתדבקין כחות הטומאה בגוף מת שנתרוקן ממנו נשמה הקדושה, וכ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה הגיד שלכן טומאה בוקעת ועולה עד לרקיע אף שזה ענין גבוה כאמרם ז"ל רשות היחיד עולה עד לרקיע, ורה"ר אינה תופסת אלא עד עשרה, ורה"י הוא בקדושה ורה"ר הוא בחיצוניות, מ"מ טומאה זו שהיא לעומת הקדושה שהי' שורה בגוף זה כמו שרה"י שהיא קדושה עולה עד לרקיע כן הוא טומאת מת, והאר"י ז"ל הוסיף לומר שלא תאמר שאחר שנסתלקה הנשמה באין כחות הטומאה אלא שזה עצמה הוא ענין המיתה שע"י שניתן רשות לכחות הטומאה לדבוק בו, אין נשמה הקדושה יכולה לסבול ובורחת, וממילא יובן שטהרה מטומאה זו היינו שתברח הטומאה מחמת גודל הקדושה צריך לקדושה נעלה מכחות הנשמה, שהרי הנשמה בורחת מפני טומאה כזו, וע"כ שצריך קדושה גדולה מזה להבריח את הטומאה, והנה כתב ונשמת ש' תבינם הרי שהנשמה היא מבינה, וע"כ כתיב ימותו ולא בחכמה, היינו שכל מקום שמאיר בחי' חכמה אין כאן בחי' מיתה, שדי לטומאה שניתן לה כח ורשות להבריח נשמה שהיא מבינה ולא מחכמה שלמעלה המינה כנ"ל שהטומאה היא לעומת הקדושה שהי' מקודם בגוף זה, ובכן בהכרח לומר שפרה אדומה שידוע בזוה"ק שהיא מבינה בהצטרף לה מים החיים נשפע בה כח החכמה מקור מים חיים, וכתיב תורת חכם מקור חיים, וגם חכם גמטריא חיים, וכן כתיב אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני הרי ששורשה בחכמה, והנה באדם נפש רוח ונשמה חי' יחידה, וביאר כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה שנפש רוח ונשמה מלובשים בתוך הגוף וחי' יחידה הם מקיפים מלמעלה, וע"כ כחות הטומאה להבריח נשמה הקדושה מהגוף הם רק לעומת הנשמה ולא לעומת חי' יחידה הגבוהים ממנה, והנה ידוע שבחי' חי' שורשה בחכמה, וע"כ אדרבה היא מברחת את כחות הטומאה כנ"ל שזה ענין פרה אדומה בהצטרף לה מים חיים כנ"ל, וידוע שמשה זכה לבחי' חי' ומשיח ליחידה, וע"כ נגלה טעם פרה למשה ולא לזולתו עד לימי המשיח דכתיב והי' ביום ההוא לא יהי' אור יקרות וקפאון שדרשו ז"ל שאז יהי' טעם פרה מגולה, והיינו משום שמשיח יזכה ליחידה:

The concept that a private domain rises infinitely and a public domain only 10 tefachim is understood by the Shem MeShmuel as a mystical concept.  The private domain is considered representative all of the powers of purity, while the public domain which represents Randomness and chaos is representative of the impure satanic evil powers. However, there is an anomaly. The impurity of a corpse also extends infinitely upward. This is explained by the fact that it originally contained the powers of purity, after all having once housed a human being. This speaks to the concept, unfortunately, that the greater Powers one has the greater one can fall as well. In a broader sense this is known as Enantiodromia; the tendency of all existence in this world to oscillate between two poles..

Enantiodromia

The idea of opposites in this world was first noted by the Greek philosophers, and later used in psychological terms by the psychoanalyst Carl Jung: Happy - Sad, Hot-Cold, Good-Evil, pure-impure and Life-Death. Is it an accident that opposites occur? Is it an Inevitable construct of intelligence that we project onto figment of our imagination or does it truly represent something fundamental an inescapable about the essence of everything? If it is real, and not just a construct, this speaks of design and purpose. This means all we do, and all that we do not do, relate to this process. Either you are one or another, either you are good or evil, either you are dead or alive. I don’t mean black-and-white thinking, I mean we cannot help but choose sides in our path in life. The fact that opposites exist in contradistinction to each other means that there is a path -- and a path must be chosen. To ignore his, would be to ignore The fabric of reality. The most dangerous Blindspot indeed.

for Video Shiur click here to listen:  Psychology of the DAF Eruvin 33 & 34

Translations Courtesy of Sefaria

For Video versions of this click here, and look for title and daf.  

Translations Courtesy of Sefaria