״מִן הַבְּהֵמָה״ — לְהָבִיא בְּנֵי אָדָם הַדּוֹמִין לִבְהֵמָה. מִכָּאן אָמְרוּ: מְקַבְּלִין קׇרְבָּנוֹת מִפּוֹשְׁעֵי יִשְׂרָאֵל, כְּדֵי שֶׁיַּחְזְרוּ בִּתְשׁוּבָה. חוּץ מִן הַמּוּמָר, וְהַמְנַסֵּךְ יַיִן, וְהַמְחַלֵּל שַׁבָּתוֹת בְּפַרְהֶסְיָא.

“Of the cattle” is expounded as follows: To include people who are similar to animals in their disdain for the proper behavior of man, i.e., that the wicked too may offer sacrifices. From here the Sages stated: We accept voluntary sacrifices from Jewish transgressors, in order to enable them to repent, apart from the apostate, one who pours wine libations as part of idol worship, and one who desecrates Shabbat in public, from whom we do not accept sacrifices without their complete repentance.

ישמח משה בראשית י:ז

ועל פי זה יתבאר המדרש זכה, דהיינו שהוציא מה שבכחו אל הפועל והגיע לשלמות התכלית בבחירתו, אומרים לו אתה קדמת לכל מעשה בראשית דייקא, שהוא חשוב יותר אף ממלאכי רום, לא זכה שלא הוציא מה שבכחו לפועל ונשאר נעדר השלמות, אומרים לו יתוש קדמך, דהיינו שהגרוע שבנבראים חשוב יותר ממנו, כי לכל הדברים יש להם שלמות, והוא אין לו שלימות, והבן. ובזה נפתחו שערי בינה להבין אומרו יתעלה נעשה אדם, דהא דרשו רז"ל ביבמות (ס"א ע"א), ובכריתות (וא"ו ע"ב), ובב"מ (קי"ד ע"ב) אתם קרוים אדם (יחזקאל לד לא), ואין העכו"ם קרוים אדם, עיין שם. והטעם מבואר דבנעדרי השלמות אין יתרון על שאר הבעלי חיים, כמו שמבואר בדברי העקרים שהבאתי לעיל. ועיין בחולין (ה' ע"א) שדרשו רז"ל מן הבהמה (ויקרא א ב), להביא בני אדם שדומין לבהמה, מכאן אמרו רז"ל (עירובין ס"ט ע"ב) מקבלין קרבנות מפושעי ישראל וכו', עיין שם. וכבר קיימו וקבלו החכמים ע"ה דכל מחוסר השלמות ומשולל ממנו, הוא בהמה בצורת אדם ולא אדם, כמ"ש (קהלת ג יח) ולראות שהם בהמה המה להם. והנה סוף מעשה במחשבה תחלה בעיקר כונת בריאתו להגיעו לשלמותו בבחירתו להוציא מכח אל הפועל השגת שלמותו שבראו ית' בטבע יצירתו, ואם כן איך יאמר ית' אעשה אדם, הרי באמת לא יהיה בגדר אדם בעת בריאתו כל זמן שלא הוציא כחו לפועל השלמות כמ"ש לעיל בשם העיקרים. לכך לא נאמר כי טוב ביצירתו, וגם לא יהיה בגדר אדם על ידי פעולת הקב"ה לבדו, רק בצירוף פעולת עצמו שהוא בחירתו, דאף שנקרא שמו אדם תיכף בעת בריאתו, אין זה ענין לגדר האדם האמתי, כי הוא רק קריאת איש בלבד כמו ראובן שמעון. לזה אמר נעשה אדם (בראשית א כו), ר"ל אני והוא האדם עצמו על ידי שנינו יהיה אדם, על ידי הקב"ה בבריאתו ובתתו כח הכנתו, ועל ידי האדם עצמו בהוציא הכח ההוא לפועל שלמותו בבחירתו ורצונו, כנ"ל נכון וברור. ועל פי זה נראה לי לפרש מה שאמר דוד נעים זמירות ישראל (תהלים יז ד) לפעולת אדם בדבר שפתיך אני שמרתי אורחות פריץ. ר"ל לפעולת אדם, היינו הצטרפות לפעול אדם, בדבר שפתיך שאמרת נעשה אדם מבואר אני, ר"ל כי אני אני הוא המצטרף להעשיה בבחירתי, לכך שמרתי אורחות פריץ, והבן. ובזה אני מפרש מה שאמרו רז"ל אהא דכתיב (תהלים לו ז) אדם ובהמה תושיע ה', אלו בני אדם שהן ערומים בדעת ומשימין עצמן כבהמה (חולין ה' ע"ב). הכוונה אלו בני אדם שהן ערומים בדעת, לכך ביצירתן לבד אין כאן שלמות, כי אם נמצא בכח עד שיוציאו אותו הכח אל הפועל, ועושין עצמן דייקא בבחירתן כבהמה שיש לה שלמותה בתולדה, ואין נעדר ממנה בשום פעם, לאלו תושיע ה' להשלים את עצמם, כי הבא לטהר מסייעין לו (שבת ק"ד ע"א), וכדכתיב (תהלים לז לב) צופה רשע לצדיק וגו', ואמרו רז"ל (סוכה נ"ב ע"ב) בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, ואלמלא הקב"ה עוזרו לא היה יכול לו, והיינו דכתיב (תהלים לז לג) ד' לא יעזבנו בידו. ועל פי זה נ"ל מה שאמר השי"ת לירמיה הנביא (ט"ו י"ט) ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה. כי ידוע מדברי רז"ל (ר"ה ל"ב ע"א) דהכל במאמר עשה. והנה מי שמביא האדם לשלמות שיוציא הכחניות שבו לפועל, הוא שיתוף להקב"ה בבריאת האדם הזה כפי מה שנתבאר מדברינו, דהלא השי"ת הוא סבת התחלה בבריאתו ובנתינת הכחיות, וזה המביאו לשלמות הוא סבת גמרו שיהיה אדם. וזהו אם תוציא יקר, היינו הכח החשוב אשר בטבע יצירתו של אדם, מזולל מן האדם אשר הוא נעדר השלמות בבחירתו, ואתה תחזיר אותו בתשובה ובאופן שיוציא הכחניות שבו לפועל על ידך, כפי תהיה, שאני בדבורי ובמאמרי סבת התחלה לו להיותו אדם, ואתה סבת גמרו, והבן.

The Yismach Moshe Makes the following observation about the concept that only a Jewish person, who is dedicated to Torah and mitzvos  is considered Superior to an animal. There is a rabbinic tradition that Man was created last in order to teach him that  even a lowly flea comes before him. Logically, how do we understand this?

Because in one sense and animal is perfect. That is the animal performs its function as it is, as it was designed. On the other hand, a human is incomplete without volitionally elevating his 0or her actions through Free Will and choice  to obey G-d, and thereby Elevate the world. This is why someone who does not follow the Torah, is not merely a beast but in ways worse than a beast.

Furthermore, this can be used to understand the strange plural word construct used in Genesis, "Let us create Man”.  G-d does not need any assistance, so does “Let US create” mean? However, now that we understand that G-d  "needs"  Man to complete creation by  voluntarily choosing to behave morally, the “us” means a partnership with G-d. 

for Video Shiur click here to listen:  Psychology of the DAF Eruvin 69

Translations Courtesy of Sefaria

For Video versions of this click here, and look for title and daf.  

Translations Courtesy of Sefaria