תְּנַן: נוֹטֵל אָדָם אֶת בְּנוֹ וְהָאֶבֶן בְּיָדוֹ? אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי בְּתִינוֹק שֶׁיֵּשׁ לוֹ גַּעֲגוּעִין עַל אָבִיו.

We learned in the mishna: A person may take his son in his hands on Shabbat; and this is permitted even though there is a stone in the child’s hand. As it can be inferred from this mishna that the stone is negated relative to the child, why, then, is he liable in the case of a purse hanging around a live baby’s neck? Let the purse be negated relative to the baby. The Sages of the school of Rabbi Yannai say: You cannot infer from this mishna that the stone is negated and therefore it is permitted to move it. Rather, the mishna is referring to a baby who has longings for his father. It is permitted for the father to move the stone because if the father does not lift him, the baby might take ill.

תוספות קמ״ב, א

ונשדיינהו לפירי ונשדייה לאבן - ואם תאמר גבי קטן נמי נשדייה לאבן מידו ואמאי שרי לטלטולי עם האבן וי"ל אם ישליכו מידו יצעק התינוק ויבכה 

for Video Shiur click here to listen:  Psychology of the DAF Shabbos 141

יכין

והאבן בידו אע"ג דאבן מוקצה הוא. ודוקא ביש לחוש לכשלא יטול התינוק. יחלה ע"י געגועין שיש לו עליו. והתינוק אינו רוצה להשליך האבן אבל בל"ז אסור. מיהו במעות ביד התינוק בכל גוונא אסור. דחיישי' דלמא נפל ואתא לאתויי. וי"א דגם במעות. אם מוליך התינוק בידו שרי. ורק לישא את התינוק שהמעות בידו אסור שמא יקיל נמי לישא המעות ממש (ש"ט ס"א):

If child won’t drop stone, father should still pick him up because the unfulfilled longings of the child is considered moderate danger.

Compare to חיי אדם סז:טז

נוטל אדם את בנו בחצר אע"פ שיש בידו אבן אם התינוק יש לו געגועין על אביו ואינו יכול להיות בלא אביו ואם ישליך האבן מידו יצעק התינוק דכיון שיש בו חשש חולי התירו אבל בלא"ה אסור ודוקא אבן אבל אם בידו מעות או שאר דבר מוקצה שמקפיד עליו אף על פי שהמעות ביד התינוק רק שאוחז התינוק בידו והתינוק מהלך ברגליו אסור דחיישינן דלמא נפיל ואתי לאתויי: בלבוש כתב לאתויי ד' אמות וע"כ הוא ט"ס אלא שיטפיה דלישנא דהא מיירי בחצר כמש"כ רש"י דבר"ה אסור לשאת התינוק אלא ר"ל דאתי לאתויי שיטול הדינר ויש מתירין גם בזה ולא אסרו אלא אם כן נושא התינוק עם המעות דיאמר כשם שמותר לטלטל המעות כשהוא ביד התינוק ה"נ מותר לטלטל המעות בשביל המעות (סימן ש"ט):

Two dangers: (1) The child crying for his father (2) The child crying for the stone. Issue number one is about attachment and issue number two more about frustration.

Causing a child unnecessary stress is forbidden. Chinuch 338

ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, ואפילו בקטנים, ראוי להזהר שלא להכאיבן בדברים יותר מדאי, זולתי במה שצריכין הרבה כדי שיקחו מוסר, ואפילו בבניו ובנותיו בני ביתו של אדם, והמקל בהם שלא לצערם בענינים אלה ימצא חיים ברכה וכבוד. והעובר על זה והכאיב את חברו בדברים באותן שפרשו חכמינו זכרונם לברכה בבעל תשובה ובחולה וכיוצא בהן עבר על לאו זה

And this commandment is practiced in all places and at all times by males and females. And even to minors, it is proper to be careful not to pain them with words more than what is necessary - unless in regard to when they need a lot, so that they will take rebuke - and even to one's sons and daughters who live in a man's house. And one who is lenient with them, not to cause them pain in these matters, will find life, blessing, and honor. And one who transgresses this and pained his fellow with words, with the ones our Sages, may their memory be blessed, specified - with a penitent or a sick man or those like them - has violated this negative commandment. 

for Video Shiur click here to listen:  Psychology of the DAF Shabbos 141

Photo by Matteo Maretto on Unsplash

Translations Courtesy of Sefaria

For Video versions of this click here, and look for title and daf.  

Translations Courtesy of Sefaria